KRI Eetikakoodeks ja käitumisjuhised

(PDF-na leiad siit)

Kehtib alates 1. jaanuarist 2023

Kundalini jooga õpetajaks olemine on püha kutsumus. See ei tähenda vaid asendite ja kriya’de õpetamist. Õpetaja ülesanne on anda lootust ja olla neutraalne teener iga õpilase hingeteekonnal. See on kaunis ja sügaval tasandil rahuldust pakkuv kutsumus.

Kuna kundalini jooga õpetaja võib leida ennast olukorras, kus suhtleb haavatavas seisundis olevate õpilastega, on kõigi kundalini jooga õpetajate jaoks oluline, et meil oleks kindel eetikakoodeks, millest lähtuda. See kaitseb nii õpilasi kui õpetajaid ning tagab selle, et õpetajad saavad õpilaste elus kutsuda esile vägevaid ja positiivseid transformatsioone professionaalsel ja turvalisel viisil.

Seetõttu peavad Joogi Bhajani õpetustel põhineva kundalini jooga õpetajad oma töö- ja eraelus pidama kinni rangetest eetilistest põhimõtetest, mis kuuluvad lahutamatult joogapraktika ja jooga õpetamise juurde. Eetikakoodeksis ja käitumisjuhistes (edaspidi „koodeks“) tuuakse välja keelatud käitumisviisid ning aktsepteeritud, soovitatud ja nõutud professionaalsed ja eetilised käitumisviisid, mida õpetajad võtavad ülesandeks järgida. Koodeks põhineb joogapraktika põhiväärtustel. Õpetaja vastutab selle eest, et juhindub oma käitumises koodeksi kõige uuemast versioonist, mis on saadaval veebilehtedel epsweb.org, kriteachings.org ja ikyta.org.

Koodeksi rikkumise kohta saab esitada kaebusi Eetika, Kutsestandardite ja Teadliku konfliktilahenduse kojale (inglise keeles Office of Ethics & Professional Standards & Conscious Conflict Resolution; lühend EPS), mille ülesandeks on rikkumistega tegeleda. Lähemalt saab tutvuda EPSi tegevusega ning sellega, kuidas see kundalini jooga kogukonda teenib, veebilehel www.epsweb.org. EPSi kaebuste menetlemise korra kohta saab lähemalt lugeda veebilehelt Complaint Procedure.

Koodeksi 1. põhimõte — Pea kinni kehtivatest seadustest
1. põhimõtte kohaselt on kohustuslik pidada kinni kehtivatest seadustest. Kundalini jooga õpetajad, koolitajad ja koolitajate koolitajad (edaspidi ühiselt „õpetajad“) peavad järgima kohalikul, föderaalsel, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil kehtivaid seadusi, mis on neile kohaldatavad. Kriminaalsüüdistuse saanud õpetaja võidakse määrata koheselt katseajale, mille lõpp selgub kriminaalmenetluse tulemusest.

Koodeksi 2. põhimõte — Õpeta vastavalt KRI õpetamise põhimõtetele
2. põhimõtte kohaselt peavad kundalini jooga õpetajad järgima KRI jooga õpetamise põhimõtteid. Seal on määratud kindlaks praktikad, mis on kundalini jooga tundides või üritustel lubatud, soovitatud, nõutud või keelatud.

Koodeksi 3. põhimõte— Ära tee kahju
3. põhimõtte kohaselt ei tohi kundalini jooga õpetaja kahju teha. Õpetajad võtavad mõistlikke meetmeid, et kahju põhjustamist ära hoida ega tee oma tegevuse või tegevusetusega tahtlikult ega hooletusest kahju oma õpilastele, töötajatele, kaaslastele, teistele õpetajatele ega kellelegi teisele.

Koodeksi 4. põhimõte — Austa õpilase ja õpetaja suhet
4. põhimõtte kohaselt peavad kundalini jooga õpetajad järgima KRI õpilase ja õpetaja lugupidava suhte põhimõtteidÕpetaja teab, et õpilase ja õpetaja suhtega kaasneb ebavõrdne jõudude vahekord ning väldib teadlikult õpilasega suhteid, mis võivad seda jõudude vahekorda mistahes viisil ära kasutada.

Koodeksi 5. põhimõte — Ära ahista kedagi ega maksa kellelegi kätte
5. põhimõtte kohaselt peavad kõik kundalini jooga õpetajad järgima KRI ahistamise ja kättemaksu ennetamise kordaSellega keelatakse õpetajal igasugune ahistamine ükskõik kelle suhtes, nii isiklikult, internetis kui mistahes muul moel. Samuti keelatakse seal õpetajal kätte maksta ükskõik kellele, keda ta peab osaliseks, st kas kaebajaks või tunnistajaks, õpetaja vastu algatatud EPSi kaebusmenetluses seoses koodeksi rikkumisega õpetaja poolt.

Koodeksi 6. põhimõte — Hoidu seksuaalsest väärkohtlemisest
6. põhimõtte kohaselt peavad kõik kundalini jooga õpetajad järgima KRI seksuaalse väärkohtlemise ennetamise kordaÕpetajad EI TOHI ei teadlikult ega tahtmatult seksuaalse väärkohtlemisega kahju tekitada ei verbaalselt, füüsiliselt ega muul moel – ei õpilastele, töötajatele, kaaslastele, teistele õpetajatele ega kellelegi teisele.

Koodeksi 7. põhimõte – Kaasa aktiivselt kõiki isikuid
7. põhimõtte kohaselt peavad kõik kundalini jooga õpetajad järgima KRI kaasamise põhimõtteidÕpetajad ei tohi mitte kedagi diskrimineerida ning peavad kaasama aktiivselt kõiki isikuid.

Koodeksi 8. põhimõte — Ole suheldes aus ja väärikas
8. põhimõtte kohaselt peavad kundalini jooga õpetajad järgima KRI suhtluskorda ning olema suheldes ausad ja väärikad. See tähendab nii teatud tegevustest hoidumist kui teatud info avaldamist. Näiteks puudutab see EPSi teavitamist koodeksi rikkumistest.

Koodeksi 9. põhimõte — Pea kinni professionaalsetest kohustustest

9. põhimõtte kohaselt peavad kundalini jooga õpetajad täitma oma professionaalseid kohustusi suhetes KRI, EPSi, 3HO, IKYTA, riiklike kundalini jooga õpetajate ühingutega ja teiste kundalini jooga õpetamisega seotud organisatsioonidega. Muuhulgas peab õpetaja: 1) pakkuma jooga õpetamise teenust vastavalt kehtivatele äritegevusele, töösuhetele ja raamatupidamisele kehtivatele nõuetele ning kehtivatele regulatiivsetele nõuetele; 2) olema vastavuses kõigi kokkulepete, lepingute ja lubadega, mis on sõlmitud õpilaste, töötajate, kaaslaste, teiste õpetajate või mistahes muu osapoolega sõlmitud; 3) tegema koostööd kõigi EPSi või KRI algatatud uurimistega.

____________________________________________________________________________

KINNITUS

Olen lugenud ja saanud aru KRI eetikakoodeksist ja käitumisjuhistest ning seal viidatud dokumentidest: KRI ahistamise ja kättemaksu ennetamise kord, KRI seksuaalse väärkohtlemise ennetamise kord, KRI kaasamise põhimõtted, KRI õpilase ja õpetaja lugupidava suhte põhimõtted ja KRI suhtluskord. Mõistan, et vastutan selle eest, et minu tegevus vastaks koodeksi viimasele kehtivale versioonile, mis on kättesaadav KRI veebilehel. Mõistan, et koodeksit rikkunud õpetaja suhtes võib EPS algatada menetluse. Koodeksi rikkumisele võivad olenevalt selle tõsidusest järgneda tagajärjed, nagu näiteks keeld esindada kundalini jooga õpetajana 3HOd, IKYTAt, KRId ja Joogi Bhajani õpetustel põhinevat kundalini joogat; KRI õpetaja koolitaja staatuse tühistamine ning IKYR liikmelisuse lõpetamine. Oma allkirjaga kinnitan ülaltoodut ning seda, et saan aru ja nõustun, et mistahes katseajale määramise või tühistamisega seotud dokument on avalik.

______________________________________________ ______________________

Allkiri Kuupäev

______________________________________________

Nimi (trükitähtedega)

Eluviisi suunised Joogi Bhajani õpetustel põhineva kundalini jooga® õpetajatele

School of Kundalini Yoga and Humanology & Guru Ram Das Institute at Rajamaa, Estonia

%d bloggers like this: